เกี่ยวกับสหกรณ์ :
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• กลยุทธ์ แผน โครงการ
• ผลการดำเนินงานประจำปี
• ข้อบังคับ
• ระเบียบ
• รายงานการประชุม
• คำสั่ง
• ประกาศ
 
 
บุคลากร :
 คณะกรรมการ
 ฝ่่ายจัดการและเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 ที่ปรึกษา
 กรรมการที่ปรึกษา
 
 บริการและสวัสดิการ :
• เงินฝาก-อัตราดอกเบี้ย
• เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
• กรมธรรม์ประกันชีวิต
• สวัสดิการ
 
ดาวน์โหลด :
• ใบสมัครสมาชิก
• คำขอกู้สามัญ
• คำขอกู้ฉุกเฉิน
• คำขอกู้เงินศึกษาป.ตรี
• คำขอกู้เงินศึกษาป.โท
• คำขอเพิ่ม/ลด ค่าหุ้น
• หนังสือขอลาออก

เพิ่มเติม ...

 

ผู้เข้าชมเว็บ เริ่ม24พ.ย.58
 
 
"การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด" ครั้งที่ 43 วันที่4 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 (35 ภาพ)
"การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด" ครั้งที่ 42 วันที่ 24 พ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.อุตรดิตถ์ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ ประจำปี 2559 โดยเจ้าหน้าที่จาก สง.กกต. จังหวัดอุตรดิตถ์ (32 ภาพ)
 
 
ประกาศ กำหนดยอดเงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ ประจำปี 2560
คำสั่้ง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิม 7.50% ต่อปี ลดเหลือ 7.00% ต่อป
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2560
ประกาศ การเสนอเรื่องเพื่่อบรรจุเข้าวาระการประุชุมคณะกรรมการสหกรณ
ประกาศ กำหนดเวลายื่นกู้เงินสามัญ เงินสวัสดิการโครงการ เงินฉุกเฉิน
ประกาศ แจ้งการปิดโครงการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษแบบประจำ
ประกาศ แจ้งการปรับเพิ่มทุนการศึกษา
ประกาศ การทำธุรกรรมด้วยเงินสดกับสหกรณ์
ประกาศ กำหนดเงินเหลือดำรงชีพหลังหักค่าใช้จ่าย กรณีกู้เงินกับสหกรณ์
คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานกรรมการสหกรณ์ ประจำีปี พ.ศ.2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี พ.ศ.2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์สหกรณ์ ประจำปี 2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำลายเอกสารสหกรณ์ ประจำปี 2560
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558
สวัสดิการรถจักรยานยนต์ "ไม่ต้องดาวน์ โอนให้ก่อน ผ่อนนาน 60 เดือน"
YAMAHA คลิกที่นี่ HONDA คลิกที่นี่
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
191 หมู่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000