ประวัติความเป็นมา
          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด เดิมชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอุตรดิตถ์ จำกัด" เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2519 มีที่ทำการตั้่งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 190 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

          กิจการของสหกรณ์ฯ ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยจะเห็นได้จากข้อมูลต่าง ๆ เช่น มียอดจำนวนเงินเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ในการดำเนินงาน คณะกรรมการจะร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหานั้นได้อย่างเรียบร้อยทุกครั้ง

          ด้านการปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการได้วางระบบควบคุมการปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ สหกรณ์ได้ช่วยเหลือและให้สวัสดิการแก่สมาชิกท้งในทางตรงและทางอ้อม

          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอุตรดิตถ์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด" เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 และเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 9 ถนนสายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์ฯ จึงได้ย้ายที่ทำการมายังชั้น 3 อาคารที่ทำการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังกล่าว

          ต่อมา สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงระบบงาน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว จึงได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ฯ โดยก่อสร้างในบริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอาคารชั้นเดียวและมีห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถบริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลับหน้าแรก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
191 หมู่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-5540-9902 E-mail : uttpol.coop@gmail.com

Copyright © 2015 All Right Reserved