วิสัยทัศน์ (VISION)

 

 

 

" เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
ดำรงไว้ซึ่งหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ "