วิสัยทัศน์ (VISION)

 

 

 

" องค์การการเงินที่มั่่นคง
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "