เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2562

 
 


              1. ระดมหุ้นจากสมาชิก จำนวน 20,000,000.- บาท
              2. ระดมเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จำนวน 10 ล้านบาท
              3. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
                  3.1 เงินกู้สามัญ 600 ล้านบาท
                  3.2 เงินกู้ฉุกเฉิน 16 ล้านบาท
                  3.3 เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการสมาชิก 2 ล้านบาท