พันธกิจ (mission)

 
 

พันธกิจที่ 1  ระดมเงินออมและแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
              1.1 ขยายฐานการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบสนับสนุนการฝากเงิน
              1.2 สามารถกำหนดผลตอบแทนเงินออมสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ
              1.3 มีระบบการบริหารการเงินการลงทุนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสูง

พันธกิจที่ 2  จัดบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
              2.1 เปิดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกอย่างครบวงจร
              2.2 กำหนดเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อให้สมาชิกใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์
              2.3 มีการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการบริการทางการเงิน
              2.4 มีการส่งเสริมให้สหกรณ์หาเงินทุนและหรือกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
              เพื่อเป็นทุนในการบริการทางการเงินแก่สมาชิก

พันธกิจที่ 3  จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและหน่วยงานอื่น ๆ
              3.1 ปรับปรุงการให้สวัสดิการสมาชิกมีที่อยู่ และเพิ่มสวัสดิการประเภทใหม่ ๆ
              3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสมาชิกและหน่วยงานอื่นในสังคมและชุมชน
              3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีขึ้นและทั่วถึง
              3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 4  ขยาย พัฒนา ปรับปรุง องค์กร บุคลากร ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสามารถสร้าง ประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์
              4.1 จัดหา พัฒนา ปรับปรุงสำนักงานให้ทันสมัยและเหมาะสม
              4.2 พัฒนาโครงสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และระบบบริหารจัดการ
              4.3 นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
              4.4 พัฒนาการกำหนดเวลามาตรฐานของการให้บริการทุกประเภท
              4.5 เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
              4.6 จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร
              5.1 เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ในเรื่องใหม่ ๆ ให้ทั่วถึง
              5.2 ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างสหกรณ์และกลุ่มสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง
              5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมระหว่างหน่วยงานสหกรณ์