กลยุทธ์ (Strategy) แผนงาน โครงการ (Tractic Plan)

 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสหกรณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อสมาชิก สังคม และชุมชน
     1.1 แผนงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร วารสาร เว็บไซต์
     1.2 แผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก
     1.3 แผนงานโครงการสร้าง ปรับปรุง จัดเก็บ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
     1.4 แผนงานโครงการจัดระดับชั้นคุณภาพหนี้

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจทางการเงินให้มีความเข้มแข็ง
     2.1 แผนงานโครงการกิจกรรมวันออมแห่งชาติ
     2.2 แผนงานโครงการระดมเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
     2.3 แผนงานโครงการพัฒนาบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการให้สวัสดิการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ส่งเสริมกิจกรรมในสังคม และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
     3.1 แผนงานโครงการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
     3.2 แผนงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่สมาชิก
     3.3 แผนงานโครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
     3.4 แผนงานโครงการสนับสนุนให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ
     4.1 แผนงานโครงการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างสำนักงาน
     4.2 แผนงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น
     4.3 แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
     4.4 แผนงานโครงการฝึกอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่
     4.5 แผนงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสุนกิจกรรมเครือข่ายและขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
     5.1 แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาวันตำรวจ
     5.2 แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
     5.3 แผนงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัด
     5.4 แผนงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสมาชิกชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด