ผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2561

 

 

สมาชิก จำนวน 1,475  คน
สินทรัพย์ จำนวน 1,602,352,697.83 บาท
หนี้สิน จำนวน 791,169,562.76 บาท
ทุนสำรอง จำนวน 55,447,073.13 บาท
ทุนเรือนหุ้น จำนวน 632,786,995.00 บาท
ทุนสะสม จำนวน 637,070.33 บาท
ให้บริการเงินกู้ จำนวน  654,098,531.00 บาท
เงินรับฝาก จำนวน 381,327,676.14 บาท
กำไรสุทธิ จำนวน 63,011,302.57 บาท