ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด

 
 
     

คลิกอ่านเนื้อหา

 

"ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์จำกัด พ.ศ.2561 "
   
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน
   
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
   
หมวดที่ 3  ทุน (ที่มาของทุน) หุ้น (การออกหุ้น หุ้น การถือหุ้น การชำระค่าหุ้นรายเดือน การงดส่งค่าหุ้น การขายและโอนหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น)
   
หมวดที่ 4 การดำเนินงาน (การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์) การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ (ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ ประเภทและจำกัดแห่งเงินก ดอกเบี้ยเงินกู้ การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน) การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ กำไรสุทธิประจำปี ทุนสำรอง (ที่มาของทุนสำรอง  สภาพแห่งทุนสำรอง) การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม (การส่งรายงานหรือ รายการ  ทะเบียนและบัญชี  กฎหมายและข้อบังคับ)
   
หมวดที่ 5 สมาชิก (คุณสมบัติ การเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียมแรกเข้า การได้สิทธิในฐานะสมาชิก สมาชิกย้ายสังกัด การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น การเปลี่ยนสถานภาพและที่อยู่) การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ การขาดจากสมาชิกภาพ (การลาออก การให้ออก การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์) ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ สมาชิกสมทบ (คุณสมบัติ สิทธิ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียมแรกเข้า การให้บริการ) การขาดจากสมาชิกสมทบ (การลาออก การให้ออก การเปลี่ยนสถานภาพาสัญชาติและที่อยู่ การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ การถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก)
   
หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่ (การประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่วิสามัญ การแจ้งกำหนดการ องค์ประชุม อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่)
   
หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ (คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ การพ้นจากตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง การประชุมและองค์ประชุม ความรับผิดชอบ คณะกรรมการอำนวยการ (คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่) คณะกรรมการเงินกู้ (คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่)
คณะกรรมการการศึกษา (คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่) ประธานในที่ประชุม การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม รายงานการประชุม
   
หมวดที่ 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ (การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ การดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ การพ้นจากตำแหน่ง การลาออก การมอบหมายงาน) ที่ปรึกษา การสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ (ขั้นตอนและวิธีการเลือก การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ การรายงานผล ความรับผิดชอบ)
   
หมวดที่ 9 ข้อเบ็ดเสร็จ (ระเบียบของสหกรณ์ การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย การตีความในข้อบังคับ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนข้อบังคับ การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก )
   
บทเฉพาะกาล