>
     
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
1. ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2553
2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2553
3. ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2553
4. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553
5. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2553
6. ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2553
7. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2553
8. ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2553
9. ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2553
10. ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกููลสมาชิกที่เกษียณอายุุราชการ พ.ศ.2553
11. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2553
12. ระเบียบฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูู้จัดการและพนักงานอื่น พ.ศ.2553
13. ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และัลูกจ้าง พ.ศ.2553
14. ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2553
15. ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553
16. ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2553
17. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2553
18. ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ บาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2556
19. ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ลููกจ้าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ พ.ศ.2557
20. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558
21. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558)