คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูููธรจังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
     
คำสั่้งที่ ลงวันที่ เรื่อง
     
9/2561 9 พ.ย.2560 มอบหมายอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
8/2561 9 พ.ย.2560 แต่งตั้งรองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
7/2561 9 พ.ย.2560 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
6/2561 9 พ.ย.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2561
5/2561 9 พ.ย.2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
4/2561 9 พ.ย.2560 มอบหมายการลงลายมือชื่อในเอกสารใบสั่งจ่ายเงิน
18/2560 28ก.ย.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
9/2560 7 ก.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
8/2560 7 ก.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2560
7/2560 7 ก.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี พ.ศ.2560
  1ธ.ค.2559 แต่งตั้งรองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2560
  1ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี พ.ศ.2560
  1ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์สหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
  1ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำลายเอกสารสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
  1ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560