ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด

 
 
  
ที่ ลงวันที่ เรื่อง
     
  7พ.ค.61 แจ้งปรับดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี
  9พ.ย.60 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของสหกรณ์
  9พ.ย.60 กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญสหกรณ์ฯ
7/61 28ก.ย.60 การปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญสหกรณ์ฯ
6/61 28ก.ย.60 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์
5/61 28ก.ย.60 การปรับเพิ่มทุนการศึกษา
4/61 28ก.ย.60 การปรับเพิ่มทุนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่
3/61 28ก.ย.60 การปรับเพิ่มทุนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
2/61 28ก.ย.60 การปรับเพิ่มทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
1/61 28ก.ย.60 การปรับเพิ่มทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
  3ส.ค.60 กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอกู้เงินสามัญกรณีเงินชำระหนี้ไม่ถึง 15 งวด
  7ก.ค.60 กำหนดยอดเงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์
  3ธ.ค.59 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 7.50บาท/ปี เหลือร้อยละ 7.00 บาท/ปี
  1ธ.ค.59 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
  1ธ.ค.59 กำหนดเวลายื่นกู้เงินสามัญ กู้เงินสวัสดิการโครงการ และกู้เงินฉุกเฉิน
  1ธ.ค.59 แจ้งการปิดโครงการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษแบบประจำของสหกรณ์ฯ
  1ธ.ค.59 แจ้งการปรับเพิ่มทุนการศึกษาของสหกรณ์ฯ
  1ธ.ค.59 การทำธุรกรรมด้วยเงินสดกับสหกรณ์ฯ
  1ธ.ค.59 กำหนดเงินเหลือดำรงชีพหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กรณีกู้เงินกับสหกรณ์ฯ