คณะกรรมการ

 
 
 
พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์
ประธานกรรมการ
 
 
พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ พ.ต.อ.กวี พิมพ์ปรีชา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
 
พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ เจริญศรี พ.ต.ท.บันดาล  บัวแดง   
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
พ.ต.ท.กุล  ปานานนท์    พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ เกลียวทอง พ.ต.ท.สุระพงษ์ จันทรสอน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
ร.ต.อ.ทรงเดช เฮียงก่อ ร.ต.ท.ชนาธิป เบ้าพิมพา ร.ต.ต.นิพนธ์ บางเลี่ยม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
     
 
ร.ต.ต.ศุภวิชญ์ ทายา   ด.ต.บุญเลิศ ทายา
กรรมการ   กรรมการ