คณะกรรมการ

 
 
 
พล.ต.ต.ไชยา สุนทรกิจ
ประธานกรรมการ
 
 
พ.ต.อ.กวี พิมพ์ปรีชา พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
(บำนาญ) (ภ.จว.อุตรดิตถ์)
 
 
พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร พ.ต.ท.ดรุณ มณีกาศ พ.ต.ท.อนุสรณ์ ดังก้อง   
กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ / เหรัญญิก
(บำนาญ) (ตรอน,วังกะพี้) (เมืองอุตรดิตถ์)
     
พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ ร.ต.อ.เทพกร อุ่นกาศ พ.ต.ท.วัฒนศักดิ์ จิตพิไล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(พิชัย,นาอิน) (ลับแล,ด่านแม่คำมัน) (ทองแสนขัน,พญาแมน)
     
พ.ต.ท.ประหยัชว์ นามสุข พ.ต.ท.สมบูรณ์ คล่องใจ ร.ต.ต.นิพนธ์ บางเลี่ยม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(น้ำปาด,เด่นเหล็ก) (เมืองอุตรดิตถ์) (บำนาญ)
     
ร.ต.ต.ประยุทธ เหมืองห้า ร.ต.ต.บุญเลิศ ทายา ด.ต.สยาม เลิศประพันธ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(ฟากท่า,บ้านโคก) (ภ.จว.อุตรดิตถ์) (ท่าปลา,น้ำหมัน)