คณะกรรมการ

 
 
 
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
ประธานกรรมการ
 
 
 
พล.ต.ต.พิเชษฐ วัฒนลักษณ์ พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
 
 
พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
   
  พ.ต.ท.สุระพงษ์ จันทร์สอน  
  กรรมการ  
     
พ.ต.ท.ชูศักดิ์ ชัยหัง พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ เกลียวทอง ร.ต.ท.ณรงค์ ถิ่่นประชา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
ร.ต.ท.ภควัฒ แก้วฟอง ด.ต.ศุภวิทย์ ทายา ด.ต.บุญเลิศ ทายา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
   
  ด.ต.ทวี ทองพรม  
  กรรมการ