ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่

 
 
พ.ต.ท.ชูศักดิ์ ชัยหัง
ผู้จัดการ
 
 
นางวันดี พุ่มประเชียร นางสุวรรณา มรรคผล
พนักงานการเงิน พนักงานการบัญชี
   
   
นางธนัชพร โอบอ้อม นางสาวสายสมร พรมมินต์
พนักงานประจำหน่วย พนักงานประจำหน่วย
   
   
นางสาวอรวรรณ ทองแห้ว นางสาวสุทธิกานณ์ ลำใย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์
   
   
นางสาวธันย์ชนก ศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย