ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่

 
 
พ.ต.ท.ชูศักดิ์ ชัยหัง
ผู้จัดการ
 
นางวันดี พุ่มประเชียร นางสุวรรณา มรรคผล
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี
   
นางธนัชพร โอบอ้อม นางสาวสายสมร พรมมินต์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
   
นางสาวอรวรรณ ทองแห้ว นางสาวสุทธิกานณ์ ลำไย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย