เงินฝากและอัตราดอกเบี้้ย

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  1. ดอกเบี้ย 3.75%  ต่อปี
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
  3. ฝากหรือถอนได้ปกติตลอดเวลาทำการ (กรณีถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ของจำนวนที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 50 บาท)
  4. คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง  เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี