เงินฝากและอัตราดอกเบี้้ย

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.50%  ต่อปี
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
  3. ฝาก / ถอน ได้ตลอดเวลาทำการปกติ
    - สามารถถอนได้ 1 ครั้งต่อเดือน
    - กรณีถอนเกินกว่า 1 ครั้งเดือน ต้องจ่ายดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 (แต่ไม่ต่ำกว่า 50 บาท) ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ละครั้ง
  4. คิดดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และ ก.ย)