>
     

เงินกู้และอัตราดอกเบี้้ย

 
ข้อมูล ณ วันที่ี 7 พฤษภาคม 2561
 
 1. เงินกู้สามัญ ดอกเบี้ย  7.00 %
 2. เงินกู้สามัญซื้อรถจักรยานยนต์ ดอกเบี้ย 7.00 %
 3. เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน ดอกเบี้ย 7.00 %
 4. เงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 7.00 %
 5. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร ดอกเบี้ย 7.00 %
 6. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาปริญญาตรี ดอกเบี้ย 7.00 %
 7. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาปริญญาโท ดอกเบี้ย 7.00 %
 
เงินกู้สามัญ
 
 1. วงเงินกู้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งรวมเงินหุ้นที่ชำระแล้วไม่เกิน 1,700,000 บาท
 2. ส่งชำระคืน  180  งวด
 3. ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน
 4. กู้ได้อีกต้องชำระรายก่อนไม่น้อยกว่า 15 งวด
 5. จนท. การเงินของหน่วยรับรองเงินได้ /หนี้สิน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและอื่น ๆ
 7. ไม่อยู่ระหว่างการถูกเร่งรัดชำระหนี้หรือถูกฟ้องคดีทางแพ่ง
 
เงินกู้สามัญซื้อรถจักรยานยนต์
 
 1. วงเงินกู้สูงสุด 80,000  บาท
 2. ส่งชำระภายใน 60 งวด
 3. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน
 
เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน
 
 1. ตามราคาของอาวุธปืน
 2. ส่งชำระภายใน 60 งวด
 3. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
 1. วงเงินกู้สูงสุด 20,000  บาท
 2. ส่งชำระภายใน 10 งวด
 
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร
 
 1.  วงเงินกู้สูงสุด 20,000  บาท
 2.  ส่งชำระภายใน 10 งวด
 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาปริญญาตรี
 
 1. วงเงินกู้สูงสุด 20,000  บาท
 2.  ส่งชำระภายใน 10 งวด
 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาปริญญาโท
 
 1. วงเงินกู้สูงสุด 40,000  บาท
 2. ส่งชำระภายใน 10 งวด