>
     

เงินกู้และอัตราดอกเบี้้ย

 
ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 
 1. เงินกู้สามัญ ดอกเบี้ย  6.50 %
 2. เงินกู้เพื่อการศึกษา ดอกเบี้ย 6.50 %
 3. เงินกู้พิเศษ ดอกเบี้ย 6.50 %
 4. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 6.50
 
 
เงินกู้สามัญ
 
 1. วงเงินกู้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง รวมเงินหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 2 ล้านบาทถ้วน
  และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้ (การกู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้เต็มวงเงินที่ชำระแล้ว)
 2. ให้สมาชิกจำนวน 3 คน ที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ เป็นผู้ค้ำประกัน
 3. การส่งงวดชำระหนี้
  3.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ชำระไม่เกิน 120 งวด
  3.2 วงเงินกู้เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ชำระไม่เกิน 180 งวด
  3.3 วงเงินกู้เกิน 1.5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1.7 ล้านบาท ชำระไม่เกิน 200 งวด
  3.4 วงเงินกู้เกิน 1.7 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ชำระไม่เกิน 240 งวด
 4. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้
 5. ผู้กู้จะยื่นกู้อีก ต้องชำระเงินกู้รายก่อนไม่น้อยกว่า 15 งวด
 
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
 1. วงเงินกู้สูงสุด 6 หมื่นบาท
 2. ให้ผู้กู้ส่งชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 12 งวด
 3. สมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะให้กู้ได้อีกต้องชำระหนี้ครบมาแล้ว 4 งวด
 
 
เงินกู้เพื่อการศึกษา
 
 1. เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ วินัิจฉัยและพิจารณา
 
 
เงินกู้พิเศษ
 
 1. ให้กู้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
 2. ผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่เสร็จ ไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ และผู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้อื่น
 3. ผู้จะกูุ้ ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. การอนุมัติเงินกู้พิเศษ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนคณะกรรมการดำเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้
 5. ให้ผู้กู้ ส่งจำนวนเงินกู้พิเศษเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ เพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็นคราว ๆ
 6. จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ รายละไม่เกิน 9 แสนบาท
 7. จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 1 แสนบาท
 8. การส่งคืนเงินกู้พิเศษ ชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 120 งวด
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกุ้แก่สมาชิกและดอกเบี้่ยเงินกู้ พ.ศ.2562