การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด" ครั้งที่ 44 วันที่ 3 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561