หน้าแรก :: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ติดต่อเรา ::
             
   
         
             
เกี่ยวกับสหกรณ์ :
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• กลยุทธ์ แผน โครงการ
• ผลการดำเนินการ ประจำปี 2564
• ระเบียบ
 
 
บุคลากร :
คณะกรรมการ
• ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ที่ปรึกษา
• กรรมการที่ปรึกษา
 
บริการและสวัสดิการ :
• เงินฝาก/อัตราดอกเบี้ย
• เงินกู้/อัตราดอกเบี้ย
• สวัสดิการ
 
ดาวน์โหลด :
• ใบสมัครสมาชิกสามัญ
• คำขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
• คำขอลดค่าหุ้นรายเดือน
• คำขอกู้สามัญ
• คำขอกู้เงินช่วยเหลือฯ โควิด 19
• คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อรถ จยย.
• คำขอกู้ฉุกเฉิน
• คำขอกู้เงินศึกษา ป.ตรี
• คำขอกู้เงินศึกษา ป.โท
• คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
• หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสามัญ
• ใบแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม
 
ดูเพิ่มเติม ...
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ย. 58
 
 
 
 
ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญสหกรณ์ฯ เริ่มตั้งแต่ 8 เม.ย.65
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคโควิด 19
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ
กำหนดยอดเงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์
หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอกู้เงินกรณีส่งเงินชำระหนี้ยังไม่ถึง 15 งวด
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสหกรณ์
กำหนดเวลายื่นกู้เงินสามัญ เงินสวัสดิการ โครงการ เงินกู้ฉุกเฉิน
แจ้งการปรับเพิ่มทุนการศึกษา
การทำธุรกรรมด้วยเงินสดกับสหกรณ์
กำหนดเงินเหลือดำรงชีพหลังหักค่าใช้จ่ายกรณีกู้เงินสหกรณ์
 
 
 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
191 หมู่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-5540-9902   E-mail : uttpol.coop@gmail.com

Copyright © 2015 All Right Reserved