หน้าแรก :: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ติดต่อเรา ::
             
เกี่ยวกับสหกรณ์ :
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• เป้าหมายการดำเนินงานปี 63
• กลยุทธ์ แผน โครงการ
• ผลการดำเนินการ ปี 62
• ข้อบังคับ ปี 2561
• ระเบียบ
• รายงานการประชุม  
• คำสั่ง
• ประกาศ
 
 
บุคลากร :
คณะกรรมการ
• ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ที่ปรึกษา
• กรรมการที่ปรึกษา
 
บริการและสวัสดิการ :
• เงินฝาก/อัตราดอกเบี้ย
• เงินกู้/อัตราดอกเบี้ย
• สวัสดิการ
 
ดาวน์โหลด :
• ใบสมัครสมาชิก
• คำขอกู้สามัญ
• คำขอกู้ฉุกเฉิน
• คำขอกู้เงินศึกษา ป.ตรี
• คำขอกู้เงินศึกษา ป.โท
• คำขอเพิ่ม/ลดค่าหุ้น
• หนังสือขอลาออก

ดูเพิ่มเติม ...

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ย. 58
 
 
 
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินงาน ปี 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการลงลายมือชื่อแทนสหสหกรณ์ ปี 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ ปี 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจบัญชีและทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบหน้าที่ของผู้จัดการฯ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง แก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ
คำสั่ง มอบหมายอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของผู้จัดการสหกรณ์ฯ ปี 2561
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญสหกรณ์
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ
ประกาศ กำหนดยอดเงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์
ประกาศ หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอกู้เงินสามัญกรณีส่งเงินชำระหนี้ไม่ถึง 15 งวด
ประกาศ การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสหกรณ์
ประกาศ กำหนดเวลายื่นกู้เงินสามัญ เงินสวัสดิการโครงการ เงินฉุกเฉิน
ประกาศ แจ้งการปรับเพิ่มทุนการศึกษา
ประกาศ การทำธุรกรรมด้วยเงินสดกับสหกรณ์
ประกาศ กำหนดเงินเหลือดำรงชีพหลังหักค่าใช้จ่าย กรณีกู้เงินกับสหกรณ์
สวัสดิการรถจักรยานยนต์ "ไม่ต้องดาวน โอนให้ก่อน ผ่อนนาน 60 เดือน"
YAMAHA คลิ๊กที่นี่ HONDA คลิ๊กที่นี่
 
 
 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
191 หมู่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-5540-9902   E-mail : uttpol.coop@gmail.com

Copyright © 2015 All Right Reserved