หน้าแรก :: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :: ภาพกิจกรรม :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ติดต่อเรา ::
             
เกี่ยวกับสหกรณ์ :
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• กลยุทธ์ แผน โครงการ
• ผลการดำเนินการ ปี 2560
• ข้อบังคับ ปี 2561
• ระเบียบ
• รายงานการประชุม  
• คำสั่ง
• ประกาศ
 
 
บุคลากร :
คณะกรรมการ
• ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ที่ปรึกษา
• กรรมการที่ปรึกษา
 
บริการและสวัสดิการ :
• เงินฝาก/อัตราดอกเบี้ย
• เงินกู้/อัตราดอกเบี้ย
• สวัสดิการ
 
ดาวน์โหลด :
• ใบสมัครสมาชิก
• คำขอกู้สามัญ
• คำขอกู้ฉุกเฉิน
• คำขอกู้เงินศึกษา ป.ตรี
• คำขอกู้เงินศึกษา ป.โท
• คำขอเพิ่ม/ลดค่าหุ้น
• หนังสือขอลาออก

ดูเพิ่มเติม ...

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ย. 58
 
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด  ครั้งที่ 45 วันที่ 24 เมษายน 2561
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด   ครั้งที่ 44   วันที่ 3 พฤศจิกายน   2560    และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ครั้งที่ 43 วันที่ 4 พฤศจิกายน   2559   และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ครั้งที่ 42 วันที่ 24 พฤศจิกายน   2558   และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559
 
 
 
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี 2561
คำสั่ง มอบหมายการลงลายมือชื่อในเอกสารใบสั่งจ่ายเงินสหกรณ์ฯ ปี 2561
คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานกรรมการสหกรณ์ ปี 2561
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ปี 2561
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการที่่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ปี 2561
คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
คำสั่ง มอบหมายอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของผู้จัดการสหกรณ์ฯ ปี 2561
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญสหกรณ์
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ
ประกาศ กำหนดยอดเงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอกู้เงินสามัญกรณีส่งเงินชำระหนี้ไม่ถึง 15 งวด
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2560
ประกาศ การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสหกรณ์
ประกาศ กำหนดเวลายื่นกู้เงินสามัญ เงินสวัสดิการโครงการ เงินฉุกเฉิน
ประกาศ แจ้งการปรับเพิ่มทุนการศึกษา
ประกาศ การทำธุรกรรมด้วยเงินสดกับสหกรณ์
ประกาศ กำหนดเงินเหลือดำรงชีพหลังหักค่าใช้จ่าย กรณีกู้เงินกับสหกรณ์
สวัสดิการรถจักรยานยนต์ "ไม่ต้องดาวน โอนให้ก่อน ผ่อนนาน 60 เดือน"
YAMAHA คลิ๊กที่นี่ HONDA คลิ๊กที่นี่
 
 
 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
191 หมู่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-5540-9902   E-mail : uttpol.coop@gmail.com

Copyright © 2015 All Right Reserved